[THÔNG BÁO] NHẬN HOÀN TRẢ ALPHA TEST

Các thông tin về cách thức và tỉ lệ nhận hoàn trả Alpha Test

  • Hoàn trả theo username(tên tài khoản đăng nhập).
  • Tỷ lệ hoàn trả tăng từ 150% lên 160%.
  • Mỗi username chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất ở server 1 (Server Botan).
  • Vàng hoàn trả là vàng thường, không kích hoạt các phúc lợi nạp.
  • Nhận ở NPC Trưởng Làng(Giyu) ở map Tân Thủ.
  • Thời gian nhận hoàn trả là đến hết ngày 25/4/2023
Trung tâm hỗ trợ