[THÔNG BÁO] DANH SÁCH ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC

Các đại lý chính thức của game

🔸 Ưu đãi khi nạp qua đại lý có thể xem ở : https://ninjahuyenthoai.vn/dai-ly-nap-he-thong-dai-ly-nap-game-cach-dang-ky-va-quyen-loi/

Dưới đây là các đại lý tới thời điểm hiện tại của game. Mọi người xin liên hệ đúng thông tin đại lý để đảm bảo quyền lợi, các trường hợp khác đều là giả mạo hoặc không phải đại lý chính thức đã đăng ký:

1️⃣ Đại lý DailyGameVN (Nguyễn Quang Huy)

2️⃣ Đại lý Quyền Quyền(Nguyễn Văn Quyền):

3️⃣Đại lý Shop Doanh (Nông Văn Doanh):

Trung tâm hỗ trợ